OSAS zwraca się o sprostowanie do Dziennika Gazety Prawnej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów zwróciło się w trybie art.  31 a ust 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2008r. Prawo prasowe z wnioskiem do Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej o  sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule z dnia 19 października 2017 roku pt. Asystenci sędziów nadal walczą o podwyżki.

 

OSAS we wniosku o sprostowanie podniosło, iż stwierdzenie zawarte w wyżej wymienionym artykule „Zwrócono też uwagę na to, że pozostałe, jak to określono, „orzecznicze”, grupy zawodowe, które pozostają pod zwierzchnictwem prezesa, a nie – jak to jest w przypadku asystentów sędziów – dyrektora sądu, z początkiem każdego roku otrzymują waloryzacyjne kilkusetzłotowe podwyżki. A to oznacza „dyskryminację płacową” asystentów sędziów i referendarzy sądowych.” – nie odpowiada prawdzie, gdyż w piśmie z dnia 15 października 2017 roku kierowanym do Ministra Sprawiedliwości Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów stwierdziło, iż „ Podkreślić należy, iż wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów nie było w stopniu rzeczywiście odczuwalnym podnoszone na przestrzeni ostatnich kilku lat. Natomiast pozostałe, będące pod bezpośrednim zwierzchnictwem prezesa sądu, a nie dyrektora, nazwijmy to umownie „orzecznicze” grupy zawodowe, do których oprócz asystentów sędziów zaliczają się sędziowie oraz referendarze sądowi, z początkiem każdego roku otrzymują waloryzacyjne kilkusetzłotowe podwyżki wynagrodzenia. Doszło więc do swego rodzaju, nie bójmy się użyć tych słów, dyskryminacji płacowej asystentów sędziów, która doprowadziła do powstania ogromnej, niczym nie uzasadnionej przepaści pomiędzy ich zarobkami a zarobkami sędziów i referendarzy sądowych.”
Ponadto wskazano, iż zgodnie z treścią art. 22 § 1 pkt b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo ustroju sądów powszechnych, Prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.
Na podstawie art. 151b § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo ustroju sądów powszechnych wynagrodzenie zasadnicze referendarzy sądowych i starszych referendarzy sądowych jest procentowo powiązane z wynagrodzeniem zasadniczym sędziów. Natomiast podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z dyspozycją art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo ustroju sądów powszechnych. Ten mechanizm zapewnia w ostatnich latach automatyczną waloryzację wynagrodzeń sędziów i referendarzy sądowych. Wynagrodzenie asystentów sędziów nie są waloryzowane, gdyż w ustawie budżetowej wskaźnik wzrostu wynagrodzeń rok do roku był przyjmowany na poziomie 100%, ponadto wynagrodzenia asystentów sędziów są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów wydanego na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo ustroju sądów powszechnych. Dlatego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów uważa, iż obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz. U. z 2016 r., poz. 791) ustalające wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów w sądach powszechnych w granicach od 3000 złotych do 4200 złotych brutto nie uwzględnia zasad wzrostu wynagrodzeń, które zawarto w art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

 

Pełna treść wniosku w formacie pdf:

Wniosek OSAS o sprostowanie 27.10.2017