Pismo OSAS do Ministra Sprawiedliwości dotyczące podwyżek

W dniu 30  września 2017 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości z pismem o treści :

Warszawa, dnia 30 września 2017 r.
Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów podziela obawy zawarte w wystąpieniu z dnia 21 września 2017 roku przedstawicieli Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP oraz Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu, Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi dotyczącymi wstępnego projektu budżetu na rok 2018, który nie przewiduje żadnego wzrostu wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości i popiera zawarte w nim postulaty dotyczące wypracowania zasad, które będą zapewniały stały wzrost wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, w tym asystentów sędziów.
http://www.zzpwsrp.pl/images/zzpws/pdf/ … unikat.pdf
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów popiera również apel zawarty w liście otwartym z dnia 28 września 2017 roku Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz podziela wnioski zawarte w załączonej do tego listu analizie dotyczącej sytuacji płacowej pracowników sądów.
http://ps-solidarnosc.org.pl/nszz-s-pra … ws-budzetu
Przyjęty przez Radę Ministrów wstępny projekt ustawy budżetowej zakładający wskaźnik wzrostu wynagrodzeń rok do roku na poziomie 100% nie zapewni realizacji postulatów płacowych zawartych w wyżej wymienionych wystąpieniach organizacji związkowych. Wskazać należy, iż nawet jeśli niezależnie od powyższego zapisu w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądów powszechnych na poziomie projektowanej inflacji, czyli 2,3% i zaplanowano na ten cel środki finansowe (łącznie z pochodnymi) 55 348 tys. złotych, w tym 46 262 tys. złotych w § 4010 (co wynika z treści pisma Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2017 roku DB-III-311-196/17 – to trudno uznać je za wystarczające.
Byłaby to jedynie jednorazowa waloryzacja wynagrodzeń, a nie ich znaczące podwyższenie. Ponadto środki finansowe przekazane w § 4010 do dysponentów budżetu niższego stopnia bez odpowiedniego zapisu w ustawie budżetowej albo odpowiednim rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości nie gwarantuje otrzymania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego o 2,3% wszystkim pracownikom zatrudnionym w sądach powszechnych. Dotychczas tylko nieliczne sądy ustaliły siatkę płac pracowników w sposób całkowicie eliminujący nieuzasadnioną dysproporcję wynagrodzeń zasadniczych osób wykonujących taką samą pracę, problem ten dotyczy również asystentów sędziów i wymaga pilnych zmian systemowych.
Niezależnie od powyższych rozważań w zakresie uregulowań dotyczących wynagrodzeń asystentów sędziów nadal zasadne pozostają postulaty Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów zawarte w opinii do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (DL-VI-4601-5/16), które nie zostały uwzględnione bez podania przyczyny pomimo, iż inne podmioty uczestniczące w opiniowaniu tego projektu w znacznej części wyraziły krytyczne stanowisko wobec proponowanych stawek wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, uznając je za zbyt niskie. Do wystąpień Prezesów sądów załączono też stanowiska podpisane osobiście przez podległych im asystentów sędziów, często były to wypowiedzi w całości lub w części recypujące stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów. Dlatego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów uważa, iż obecnie obowiązujące i będące wynikiem wymienionych konsultacji Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz. U. z 2016 r., poz. 791) ustalające wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów w sądach powszechnych w granicach od 3000 złotych do 4200 złotych brutto nie uwzględnia zasad wzrostu wynagrodzeń, które zawarto w art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
Biorąc powyższe pod uwagę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów wskazuje na konieczność niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie nowych przepisów ustalających zasadnicze wynagrodzenie asystentów sędziów oraz wprowadzenie odpowiedniej korekty do projektu budżetu na 2018 rok.

Do wiadomości:
1. Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP;
2. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;
3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu;
4. Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu;
5. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi;
6. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa;
8. Minister Finansów;
7. Marszałek Sejmu RP;
8. Marszałek Senatu RP.

pdf:

Pismo OSAS do MS 30.09.2017