Źródło grafiki: ms.gov.pl
Źródło grafiki: ms.gov.pl

Pismo OSAS do Ministra Sprawiedliwości dotyczące wynagrodzenia starszych asystentów sędziów

W dniu 12 listopada 2017 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów zwróciło się do Ministra Sprawiedliwości z pismem dotyczącym zasadnicze wynagrodzenia starszych asystentów sędziów.

Treść pisma :

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy podjęte zostały prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie przepisów ustalających zasadnicze wynagrodzenie starszych asystentów sędziów. Do chwili obecnej kwestia ta nie została uregulowana.
Stanowisko starszego asystenta sędziego zostało wprowadzone Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.694). Tą nowelizacją wprowadzono zmiany w art. 147 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133), zgodnie z którym w sądach mogą być zatrudniani starsi asystenci sędziów. W uzasadnieniu do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. wskazano na konieczność utworzenia stanowiska starszego asystenta sędziego. Stwierdzono, że zmiana ta wpisywała się w postulaty zgłaszane przez środowisko asystentów sędziów, którzy w odróżnieniu od referendarzy sądowych pozbawieni byli możliwości awansu. W dalszej części uzasadnienia stwierdzono, że wprowadzenie możliwości zatrudnienia na stanowisku wyższym wychodzi naprzeciw aspiracjom wspomnianej grupy zawodowej. Jednocześnie wskazano, że wprowadzenie nowego stanowiska, będzie wymagało korekty postanowienia dotyczącego wynagrodzenia asystentów.
Pomimo upływu dwóch lat od utworzenia stanowiska starszego asystenta sędziego w dalszym ciągu nie wprowadzono przepisów regulujących zasadnicze wynagrodzenie tej grupy zawodowej. Obecnie starsi asystenci sędziego otrzymują wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów, który ustalił je w wysokości od 3.000 złotych do 4.200 złotych.

Wskazać w tym miejscu należy, iż cytowaną ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. wprowadzono również nowelizację Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 nr 270, poz. 1599 ze zm.), zgodnie z którą w powszechnych jednostkach prokuratury mogą być zatrudnieni starsi asystenci prokuratury. W ślad za tą zmianą Minister Sprawiedliwości wydał jednak Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2016 r w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów, które reguluje kwestie wynagrodzenia wspomnianej grupy zawodowej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów pragnie wskazać, że według szacunkowych danych 15% ogółu asystentów stanowią starsi asystenci sędziego. To swoista elita tego zawodu, są to osoby zarówno ze zdanym egzaminem sędziowskim lub prokuratorskim, a także osoby z co najmniej 10-letnim stażem na stanowisku asystenta sędziego, jak również osoby ze zdanym egzaminem adwokackim lub radcowskim. Podkreślić należy, iż osoby z tak długim stażem posiadają duże doświadczenie i są pracownikami szczególnie cenionymi przez sędziów. Współpraca z osobą znającą doskonale tematykę wpływa również na szybkość załatwianych spraw w sądzie. Jednocześnie te osoby nie odczuwają żadnej korzyści z bycia starszym asystentem sędziego. Zdarza się bowiem często tak, że takie osoby pomimo, że są zatrudnione na stanowisku starszego asystenta sędziego otrzymują takie samo lub nawet niższe wynagrodzenie jak osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego.

Na dotychczasowych spotkaniach ze stroną rządową – zarówno tych w których uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów jak również tych w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych –  padły deklaracje, dotyczące polepszenia sytuacji asystentów sędziów pod względem zarobkowym, tak aby ten zawód „uatrakcyjnić”. Dziwi więc nas zachowanie Ministerstwa Sprawiedliwości, które pozostało bierne i głuche na nasze postulaty. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podjęło żadnych działań w tym kierunku. Nie można mówić tu o uatrakcyjnieniu zawodu, albowiem Ministerstwo Sprawiedliwości nie ukłoniło się w stronę starszych asystentów sędziego choćby nawet w przypadku wprowadzonego egzaminu referendarskiego. Osoba z 10-letnim stażem lub dłuższym została zrównana z osobą po skończeniu studiów. Taki stan rzeczy smuci i budzi obawy o lepsze jutro starszych asystentów sędziego.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów stoi na stanowisku, że różnica w poziomie wynagrodzeń pomiędzy asystentem sędziego, a starszym asystentem sędziego powinno wyglądać podobnie jak w przypadku wynagrodzenia referendarza sądowego (7161,12 złotych brutto) i starszego referendarza sądowego (8607,98 złotych brutto), gdzie wynosi ona ponad 20%. Podobne zróżnicowanie występuje wśród asystentów i starszych asystentów sędziego w sądach administracyjnych. Różnica w wynagrodzeniach między stanowiskiem podstawowym, a wyższym wynosi w tym przypadku ponad 21%. Jak wynika z załącznika nr 2 do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. maksymalne wynagrodzenie asystenta sędziego w sądach administracyjnych to kwota 5280 złotych, natomiast starszego asystenta sędziego to kwota 6400 złotych.
Z kolei rozporządzenie dotyczące zasadniczego wynagrodzenia asystentów prokuratora i starszych asystentów prokuratora przewiduje rozróżnienie wynagrodzeń tych dwóch stanowisk. Jednakże zastosowana tam konstrukcja nie tylko nie rozgranicza wysokości wynagrodzeń tak jak jest to jest w przypadku referendarzy sądowych, lecz wręcz powoduje taką sytuację, że asystent prokuratora może zarabiać więcej niż starszy asystent prokuratora w danej jednostce organizacyjnej prokuratury. Takie rozwiązanie jest w ocenie stowarzyszenia absurdalne i nie powinno mieć miejsca w przypadku tworzenia unormować dotyczących wynagrodzenia zasadniczego starszych asystentów sędziów.

W ocenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów wynagrodzenie starszego asystenta sędziego winno być unormowane na poziomie od kwoty 5040 złotych, tak aby zachować 20% różnicę w wynagrodzeniach. W ten sposób zawód starszego asystenta sędziego miałby znaczenie nie tylko honorowe, ale także ekonomiczne. Pragniemy również podkreślić, że stosowne środki na podwyższenie wynagrodzenia starszego asystenta sędziego powinny być zagwarantowane w budżecie, tak aby poprawić ich los. Zdaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów nie powinno to być problemem, zważywszy, że na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone m.in. projektowi budżetu resortu sprawiedliwości w dniu 26 października 2017 roku – w części 15 – sądy powszechne, części 37 – sprawiedliwość oraz części 88 – powszechne jednostki prokuratury – w ramach której budżet Instytutu Pamięci Narodowej w rozdziale wydatków bieżących pomniejszono o kwotę 40 mln złotych z przeznaczeniem na zwiększenie limitu w ramach rozdziału 75505 – Jednostki powszechne prokuratury celem m.in. podwyższenia płac pracowników prokuratury. W przypadku pracowników sądowych tak się nie stało.

W związku z powyższym Ogólnopolskie Stowarzyszenia Asystentów Sędziów zwraca się do Pana Ministra o zainteresowanie się tym tematem i jak najszybsze podjęcie stosownych kroków.

 

pismo w wersji pdf:

Pismo OSAS do MS 12.11.2017