Przyłącz się

Kto może zostać członkiem stowarzyszenia ?

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każdy asystent sędziego sądów powszechnych, administracyjnych, SN, TK.

Członkiem wspierającym działalność Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, uznający cele Stowarzyszenia, który chce wspomagać jego działalność statutową.

Po co wstępować do stowarzyszenia ?

Każdy członek stowarzyszenia może m.in.:

– zgłaszać propozycję co do kierunków działalności stowarzyszenia lub podjęcia określonych czynności;

– zadawać pytania zarządowi na temat bieżącej działalności stowarzyszenia;

– projektować i opiniować pisma, wystąpienia itd.

Stowarzyszenie zapewnia także pomoc w indywidualnych sprawach pracowniczych swoich członków.

Osoby, które wstąpią do OSAS uzyskują także dostęp do części forum niedostępnej dla osób niebędących członkami stowarzyszenia.

Kto ustalił wysokość składki ?

Wysokość składki rocznej i termin jej wpłat zostały ustalone uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.

Na co wydawane są pieniądze uzyskiwane ze składek ?

Pieniądze uzyskiwane ze składek przeznaczane są na statutową działalność stowarzyszenia, w tym na:

– korespondencję

– wynajęcie skrzynki pocztowej

– finansowanie działalności forum internetowego i strony www

Szczegółowe sprawozdania z wydatków są przedstawiane komisji rewizyjnej i członkom stowarzyszenia.

Jak wstąpić do OSAS ?

Warunkiem przystąpienia asystenta sędziego do OSAS jest:

– wypełnienie i przesłanie deklaracji,

– dokonanie wpłaty kwoty 50,00 złotych na konto Stowarzyszenia tytułem rocznej składki członkowskiej.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1) przesyłając skan lub fotokopię wypełnionej deklaracji na adres e-mail OSAS:  stowarzyszenie@asystentsedziego.org

lub

2) przesyłając wypełnioną deklarację w formie papierowej na adres:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów

Skrytka pocztowa nr 67

Urząd Pocztowy Warszawa 50

Al. Stanów Zjednoczonych 51

04-026 Warszawa

Numer rachunku bankowego OSAS :

90194010763069484800000000

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA