Stowarzyszenie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów jest organizacją zrzeszającą asystentów sędziów zatrudnionych w sądach powszechnych, administracyjnych, Sądzie Najwyższym.

Celami Stowarzyszenia są:

1. działanie na rzecz integracji zawodowej asystentów sędziów,

2. ochrona miejsca i warunków pracy asystentów sędziów, prowadzenie badań nad warunkami pracy i możliwościami ich poprawy,

3. podejmowanie działań mających na celu stałe podnoszenie statusu zawodowego asystenta sędziego oraz podejmowanie działań w  kierunku zapewnienia godnych warunków pracy i płacy dla zawodu asystenta sędziego,

4. propagowanie idei integracji zawodowej z asystentami sędziów innych państw,

5. wspomaganie, promowanie inicjatyw naukowych i oświatowych dotyczących polskiego prawa, działanie na rzecz kultury prawnej,

6. propagowanie idei racjonalnego tworzenia prawa, w szczególności podejmowanie inicjatyw w zakresie usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,

7. uczestniczenie w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych wpływających na status asystenta sędziego,

8. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1. dobrowolne zrzeszanie asystentów sędziów, zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia,

2. nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach w kraju i za granicą,

3. organizowanie seminariów, kongresów, zjazdów i kursów szkoleniowych,

4. publikowanie wydawnictw okolicznościowych i periodycznych związanych z działalnością Stowarzyszenia,

5. współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej i wykonawczej,

6. organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia.