Statut OSAS

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW
(tekst jednolity z dnia 4 czerwca 2016 roku)ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów” – zwane dalej Stowarzyszeniem

§ 2.
Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 3.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i zagranicznych organizacji prawniczych, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz jest zgodne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 5.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II – Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7.
Celami Stowarzyszenia są:
1. działanie na rzecz integracji zawodowej asystentów sędziów,
2. ochrona miejsca i warunków pracy asystentów sędziów, prowadzenie badań nad warunkami pracy i możliwościami ich poprawy,
3. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i statusu zawodowego asystenta sędziego oraz podejmowanie działań w kierunku zapewnienia godnych warunków pracy i płacy dla zawodu asystenta sędziego,
4. propagowanie idei integracji zawodowej z asystentami sędziów innych państw,
5. wspomaganie, promowanie inicjatyw naukowych i oświatowych dotyczących polskiego prawa, działanie na rzecz kultury prawnej,
6. propagowanie idei racjonalnego tworzenia prawa, w szczególności podejmowanie inicjatyw w zakresie usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
7. uczestniczenie w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych wpływających na status asystenta sędziego,
8. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników.

§ 8.
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. dobrowolne zrzeszanie asystentów sędziów, zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia,
2. nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą,
3. organizowanie seminariów, kongresów, zjazdów i kursów szkoleniowych,
4. publikowanie wydawnictw okolicznościowych i periodycznych związanych z działalnością Stowarzyszenia,
5. współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej i wykonawczej,
6. organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia.

§ 9.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III – Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających działalność Stowarzyszenia i honorowych.

§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego lub któremu powierzono wykonywanie obowiązków asystenta sędziego, popierający cele Stowarzyszenia i wyrażający chęć udziału w jego pracach.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje poprzez złożenie do Zarządu Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej w formie pisemnej lub elektronicznej i uiszczenie rocznej składki członkowskiej.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski, opinie i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) reprezentować Stowarzyszenie na krajowych i zagranicznych spotkaniach za zgodą Zarządu Stowarzyszenia,
d) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
e) uzyskiwać informacje na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia.
f) korzystać z pomocy, rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w działaniach podejmowanych zgodnie z jego celami statutowymi.
4. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień Statutu,
b) czynnego uczestniczenia w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i w jego pracy,
c) regularnego opłacania składek członkowskich,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, godnej jego reprezentacji oraz przyczyniania się do wzrostu jego prestiżu.

§ 12.
1. Członkiem wspierającym działalność Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, uznający cele Stowarzyszenia, który chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje poprzez złożenie do Zarządu Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej w formie pisemnej lub elektronicznej i uiszczenie rocznej składki członkowskiej.
2a. Członkiem wspierającym staje się członek zwyczajny Stowarzyszenia który:
a. nie jest już zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego,
b. zaprzestał wykonywania obowiązków asystenta sędziego.
2b. O uzyskaniu statusu członka wspierającego w rozumieniu § 12 ust. 3 Zarząd czyni stosowną adnotację na deklaracji członkowskiej lub na wydruku deklaracji członkowskiej złożonej w formie elektronicznej, zgodnie ze sposobem reprezentacji Stowarzyszenia wskazanym w § 31 ust. 2 Statutu w dniu uzyskania wiedzy o okolicznościach wskazanych w § 12 ust. 2a. Członek zwyczajny staje się członkiem wspierającym z dniem poczynienia adnotacji. Po ustaniu przesłanek określonych w § 12 ust. 2 pkt a lub b, członek wspierający ponownie staje się członkiem zwyczajnym po wykreśleniu przez Zarząd adnotacji na deklaracji członkowskiej, dokonanym niezwłocznie na wniosek członka wspierającego, którego adnotacja dotyczy.
3. Członkowi wspierającemu działalność Stowarzyszenia nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Członek wspierający ma prawo :
a) zgłaszać wnioski, opinie i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
b) reprezentować Stowarzyszenie na krajowych i zagranicznych spotkaniach za zgodą Zarządu Stowarzyszenia,
c) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
d) uzyskiwać informacje na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia.
e) korzystać z pomocy, rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w działaniach podejmowanych zgodnie z jego celami statutowymi.
5. Członek wspierający zobowiązany jest do :
a) wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, godnej jego reprezentacji oraz przyczyniania się do wzrostu jego prestiżu.

§ 13.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, szczególnie zasłużony dla Stowarzyszenia i pragnący pomagać w jego pracach.
2. Członkowi honorowemu Stowarzyszenia nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Przyjęcie w poczet członków honorowych, jak również odmowa przyjęcia w poczet członków honorowych i skreślenie z listy członków honorowych, następuje w drodze podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.
4. Członek honorowy ma prawo :
a) zgłaszać wnioski, opinie i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
b) reprezentować Stowarzyszenie na krajowych i zagranicznych spotkaniach za zgodą Zarządu,
c) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
d) uzyskiwać informacje na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia.
e) korzystać z pomocy, rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w działaniach podejmowanych zgodnie z jego celami statutowymi;
5. Członek honorowy zobowiązany jest do :
a) wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, godnej jego reprezentacji oraz przyczyniania się do wzrostu jego prestiżu.

§ 14.
1. Organem właściwym do przyjmowania w poczet członków zwyczajnych lub wspierających jest Zarząd, który stwierdza przyjęcie poprzez złożenie na deklaracji członkowskiej lub na wydruku deklaracji członkowskiej złożonej w formie elektronicznej podpisu zgodnie ze sposobem reprezentacji Stowarzyszenia wskazanym w § 31 ust. 2 Statutu.
2. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych lub wspierających przedstawiając zainteresowanemu pisemne uzasadnienie swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty podjęcia w tym przedmiocie uchwały.
3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków (zwołanego w najbliższym terminie) złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie siedmiu dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających jest ostateczna.
4. Zarząd prowadzi listę Członków Stowarzyszenia.

§ 15.
1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
a. rezygnacji z członkostwa zgłoszonego do Zarządu w formie pisemnej lub elektronicznej,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień Statutu lub działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c. śmierci członka.
2. Utrata członkostwa może nastąpić w wyniku nieopłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż dwa miesiące po upływie terminu do jej opłacenia, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd.

§ 16.
1. Zarząd może upomnieć zalegających z płatnością składek w sposób określony w Regulaminie.
2. O utracie członkostwa decyduje uchwała Zarządu, a od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o uchwale. Walne Zebranie Członków zwołane w najbliższym terminie rozpatruje odwołanie od uchwały Zarządu, przy czym uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta na skutek odwołania jest ostateczna.
3. W przypadku skutecznej utraty członkostwa Zarząd skreśla członka z listy członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV – Władze Stowarzyszenia

§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
1a. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.
1b. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego składu Komisji Rewizyjnej po upływie kadencji poprzedniej Komisji Rewizyjnej, wówczas dotychczasowa Komisja Rewizyjna sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowej Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwałą Walnego Zebrania Członków można odwołać z zajmowanych stanowisk poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji na własną prośbę lub w przypadku nie wypełniania nałożonych przez Statut obowiązków oraz braku realizowania uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Nie udzielenie absolutorium z wykonanych obowiązków jest równoznaczne z odwołaniem z pełnionej funkcji.
4. W razie, gdy liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu tych organów może nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu, spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, po uzyskaniu zgody zainteresowanych. Powołany w tym trybie członek organu pełni swoją funkcję do końca kadencji osoby, na miejsce której został powołany.

§ 19.
1. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, na poszczególnych kandydatów spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków kandydatur.
2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy z uprawnionych do głosowania głosuje na maksymalnie 5 osób, spośród kandydatów na członków Zarządu i maksymalnie na 3 osoby spośród kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, oddając jeden głos na jednego kandydata.
2a. Członkami Zarządu zostaje maksymalnie 5 osób z największą otrzymaną liczbą głosów spośród kandydatów na członków Zarządu. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają 3 osoby z największą otrzymaną liczbą głosów spośród kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
2b. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zarządu, Zastępcę Przewodniczącego Zarządu i Skarbnika zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza zwykłą większością głosów.
3. Władze Stowarzyszenia konstytuują się z chwilą wyboru.
4. Głosowanie inne niż wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.
5. Na żądanie 1/4 (jednej czwartej) liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 20.
Mandat członka organów Stowarzyszenia wygasa z dniem wyboru nowych władz, a przed upływem kadencji w przypadku:
1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2. rezygnacji z mandatu,
3. odwołania w trybie określonym w § 18 ust. 2 Statutu.

§ 21.
Nie można jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.

§ 22.
1. Wszystkie uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy liczby członków tych organów.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania Członków, zapadają zwykłą większością głosów, obecnych w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym, w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał w sprawach określonych w § 40 ust.1 Statutu.
3. Obrady władz Stowarzyszenia są protokołowane.
4. Organizację i pracę władz Stowarzyszenia regulują uchwalone przez nie regulaminy.

§ 23.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 24.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni.

§ 25.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. ustalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności.
3. udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok poprzedni w terminie do dnia 30 września każdego roku,
4. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów oraz podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich, terminu ich płatności oraz przeznaczenia uchwalając wysokość składki członkowskiej Walne Zebranie Członków może zwolnić w całości od uiszczenia składek lub ustalić wysokość zniżki dla członków udostępniających lokal na siedzibę Stowarzyszenia lub wykonujących nieodpłatnie czynności.
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał w sprawie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną oraz przez członków Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 26.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 27.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.

§ 28.
Walne Zebranie Członków zwoływane jest w miejscu wskazanym przez Zarząd.

§ 29.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 (jednej piątej) członków Stowarzyszenia, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od wpłynięcia umotywowanego wniosku.
2. Członkowie Stowarzyszenia, występujący z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, wskazują we wniosku proponowany termin, miejsce zwołania oraz porządek obrad Zebrania.

§ 30.
O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków oraz proponowanym porządku obrad, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem.

§ 31.
1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
1a. W razie wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd nadal działa; jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów liczba członków Zarządu spadnie poniżej trzech, Zarząd nie może podejmować uchwał z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w z § 18 ust. 4.
1b. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu, jego obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego w trybie określonym w § 18 ust. 6, pełni Zastępca Przewodniczącego, a następnie kolejno członkowie Zarządu poczynając od najstarszego wiekiem.
2. Do reprezentowania i rozporządzeń majątkowych Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dla ważności w zakresie oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia w kwocie powyżej 5.000,00 zł wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym Przewodniczącego.

§ 32.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, a do zakresu jego działania należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. ustalanie planów pracy Stowarzyszenia,
3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6. uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu,

§ 33.
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 34.
Komisja Rewizyjna jest organem Kontroli Stowarzyszenia.

§ 35.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 36.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola dokumentów Stowarzyszenia,
2. kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, w tym zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu
3. kontrola opłacania składek członkowskich,
4. uchwalanie Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
5. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 37.
Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz na dwa lata.

ROZDZIAŁ V Majątek Stowarzyszenia

§ 38.
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 39.
Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej.

ROZDZIAŁ VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 41.
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
3. Sposób reprezentacji Stowarzyszenia przez likwidatorów określa § 31 ust. 2 Statutu.
4. Likwidatorzy zawiadamiają właściwy sąd rejestrowy o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatorów z podaniem ich imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania.
5. Likwidatorzy dokonują czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności podają do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
6. Likwidacja Stowarzyszenia winna być zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia.
7. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy składają sądowi rejestrowemu wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.